“Tết in the Multiverse of Marketing” – Điểm lại những insight và giải pháp tiêu biểu