Find media vendor to booking

Filters:
Showing 1 to 5 of 41 products (41 products in total)
Product Name
Vendor
Buying Unit
Buying Type
Total Booking
Select Item
Admatic Mobile Ads – Quảng cáo hiển thị trên thiết bị di động
Top Banner - hiển thị ở vị trí đầu trang báo. Kích thước 640x320px.
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Inpage Fullscreen - hiển thị ở vị trí giữa bài viết. Kích thước 640x1280px
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Hook-eye - hiển thị ở vị trí giữa bài viết. Kích thước 300x670px.
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
eMagazine - hiển thị ở vị trí chân bài viết. Kích thước 640x950px
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Big Article - hiển thị ở vị trí chân bài viết. Kích thước 320x500px.
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Admatic – Quảng cáo hiển thị trên PC / Máy tính
Admatic - Kingsize Article Banner - hiển thị ở vị trí chân nội dung bài viết. Kích thước 660x300 px.
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Admatic - KingSize Billboard / Masthead Mix Top & Bottom 1160x250
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Admatic - Super Leaderboard - hiển thị ở vị trí đầu, giữa bài hoặc chân bài viết. Size 980x90px; 1160x90px.
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Admatic - Kingsize Leaderboard - Hiển thị đầu trang, size 728x90px.
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Admatic - Kingsize Hookeye - hiển thị ở vị trí cột phải của trang và vùng Sticky. Kích thước 450x600px.
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Admatic - Half page - hiển thị ở vị trí cột phải của trang. Kích thước 300x600px
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Admatic - Hot Half page - hiển thị ở vị trí cột phải của trang và sticky zone. Kích thước 300x600px.
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Admatic - Skycraper - hiển thị ở vị trí cột phải của trang. Kích thước 160x600px.
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
PR Online – CafeBiz
CafeBiz - Bài PR - Trang chủ
See detail
PR Article
CafeBiz - Bài PR - Trang chuyên mục
See detail
PR Article
CafeBiz - Bài PR - Emagazine
See detail
PR Article
Adbro Ads
Adbro - In-image with Animated Takeover (IBT)
See detail
Adbro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Adbro - In-image with in-read Video (IBV)
See detail
Adbro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Adbro - In-image with 6 Sec Video Takeover (IBVT)
See detail
Adbro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Adbro - In-image with Carousel and Animated Takeover (IBC+T)
See detail
Adbro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Adbro - In-image with Carousel (IBC)
See detail
Adbro
CPM
Innity Display Ads
Mobile Cards
See detail
Innity
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Mobile Underlay
See detail
Innity
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Mobile Underlay Story
See detail
Innity
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Billboard
See detail
Innity
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Balloon Expandable
See detail
Innity
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Outstream / Balloon Video
See detail
Innity
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM