Find media vendor to booking

Filters:
Showing 1 to 5 of 41 products (41 products in total)
Product Name
Vendor
Buying Unit
Buying Type
Total Booking
Select Item
Google Ads
Google Search (SEM) - Quảng cáo tìm kiếm trên Google
See detail
Google
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Google Display Ads (GDN) - Targeting - Quảng cáo banner hiển thị trên Google Ads
See detail
Google
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Google Display Ads (GDN) retargeting - Quảng cáo banner hiển thị trên Google Ads
See detail
Google
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Google Ads - Install App (Mobile) - Quảng cáo tăng lượng cài đặt ứng dụng
See detail
Google
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPI
Google Ads - Gmail Display Ads - Quảng cáo hiển thị trong Gmail
See detail
Google
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Facebook Ads
Website traffic - Quảng cáo tăng lượng truy cập website
See detail
Facebook
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Promote Post - Engagement Ads - Tăng tương tác với bài đăng
See detail
Facebook
Engagement / Tương tác
CPE
Awareness & Impression - Tăng số lượt tiếp cận bài viết
See detail
Facebook
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Video Views - Thru-Play (15s)
See detail
Facebook
Video View / Lượt xem video
CPV
Messenger Ads
See detail
Facebook
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Instant Experience Ads (Canvas Ads)
See detail
Facebook
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Collection / Product Ads
See detail
Facebook
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Lead Form Ads
See detail
Facebook
CPA
Install App Ads
See detail
Facebook
CPI
Page Like Ads
See detail
Facebook
CPL
Youtube Ads
Instream Non-skipable
See detail
Youtube
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Youtube - Trueview (Skipable)
See detail
Youtube
Video View / Lượt xem video
CPV
Youtube - Bumper Ad (Non-skip)
See detail
Youtube
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Youtube - Discovery Video (Youtube Search)
See detail
Youtube
Video View / Lượt xem video
CPV
TikTok Ads – Giải pháp Quảng cáo trên Tiktok
Tiktok Ads - Reach & Awareness
See detail
Tiktok
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Tiktok Ads - Traffic Ads
See detail
Tiktok
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Tiktok Ads - Install App
See detail
Tiktok
Install / Lượt tải ứng dụng
CPI
Tiktok Ads - Video view 2s
See detail
Tiktok
Video View / Lượt xem video
CPV
Tiktok Ads - Video view 6s
See detail
Tiktok
Video View / Lượt xem video
CPV
Zalo Ads
Quảng cáo tăng truy cập đến website
See detail
Zalo Ads
CPC
Quảng cáo sản phẩm trên Zalo
See detail
Zalo Ads
CPC
Quảng cáo tăng lượng người quan tâm Zalo Official Account
See detail
Zalo Ads
CPC
Quảng cáo Bài viết trên Zalo Official Account
See detail
Zalo Ads
CPC
Quảng cáo Video trên Zalo
See detail
Zalo Ads
CPM
Quảng cáo Video trên Zalo
See detail
Zalo Ads
CPV
简体中文EnglishFrançaisDeutschTiếng Việt
Review your Plan
There are no products in the cart!
0
Share Your Plan